รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเอกลักษณ์การะเกตุวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2สามเณรสุทธิเดชถาราชวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
3สามเณรอดิศรศรีคงเกิดวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
4สามเณรณัฐกรณ์มณีจินดาวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
5สามเณรณภัทรทะยอมวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
6สามเณรอัคคะธัมมะ-วัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
7พระพิมุกต์วัฒนวิจารณ์กตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
8พระณัฐพลเครือกนกกมฺมสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
9พระนรินทร์บุญเลิศอุทัยกิตฺติภทฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
10พระชนสรเฉลิมทรัพย์กิตฺติโกวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
11พระทศพรดำรงศักดิ์กุลวโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
12พระณัฐปคัลภ์โรจน์ทรัพย์กมลขนฺติธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
13พระชาตรีโชติรัตนขนฺติสาโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
14พระธีรพลฉายแก้วมณีจนฺทปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
15พระณัฐวัฒน์มาบางครุฉนฺทสีโลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
16พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
17พระสุชาติยิ้มโปรยคำชาตเมโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
18พระธนภูมิคงทนญาณวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
19พระพิชัยมากมั่งมีถาวรจิตฺโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
20พระสิทธิ์ชลสัมฤทธิ์ถาวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
21พระธรรณธรณ์จันทรธนากโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
22พระเจษฎาบำรุงศิลป์ธนิสฺสโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
23พระธีรชัยกระดานราชธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
24พระธีรวุฒิคงคาทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
25พระบัญชาคูณทวีปญฺญาวโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
26พระปรีชาทองไทยปวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
27พระวิเชียรชัยเพียรนภาพุทฺธสโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
28พระชิดพงษ์เปรมทองมานิโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
29พระวชิระหงษาทรมุทุจิตฺโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
30พระธนากรณ์คำภากุมยุตฺตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
31พระวสันต์ดิษฐะรตนญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
32พระกิตติ์ธเนศเลิศสินเจริญกุลสิริวณฺโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
33พระเอกวิทย์ทันตเวชสุจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
34พระญาณพัฒน์วรเวณุธม์สุทฺธิญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
35พระกฤษฎายาน้อยสุทฺธิญาโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
36พระประสพโชคพูลปั้นสุภโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
37พระไพโรจน์ไหมทองสุเมโธวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
38พระณัฐกิตติ์บุญทองสังข์อนาวิโลวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
39พระจักรกฤชเปรมทองอาจาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
40พระชัยวุฒิพวงสามอุตฺตรภทฺโทวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
41พระอุดมชัยยงค์สวัสดิ์เขมนนฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
42พระวิศิษย์ศักดิ์อัคนิถินเขมปญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
43พระโอ๊กวงษ์ยี่เอกพโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
44พระธนงกรณ์แสงสุวรรณโฆสิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
45พระโชติพงศ์ไชยลุมโชติปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว