รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2พระสิทธิ์ชลสัมฤทธิ์ถาวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
3พระวิศิษย์ศักดิ์อัคนิถินเขมปญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
4พระกิตติ์ธเนศเลิศสินเจริญกุลสิริวณฺโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
5พระวชิระหงษาทรมุทุจิตฺโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
6สามเณรสุทธิเดชถาราชวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
7สามเณรเอกลักษณ์การะเกตุวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
8สามเณรณภัทรทะยอมวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
9พระทศพรดำรงศักดิ์กุลวโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
10พระณัฐกิตติ์บุญทองสังข์อนาวิโลวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
11พระชัยวุฒิพวงสามอุตฺตรภทฺโทวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
12พระญาณพัฒน์วรเวณุธม์สุทฺธิญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
13พระชนสรเฉลิมทรัพย์กิตฺติโกวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
14พระวสันต์ดิษฐะรตนญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
15พระธีรพลฉายแก้วมณีจนฺทปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
16พระณัฐปคัลภ์โรจน์ทรัพย์กมลขนฺติธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
17พระธนภูมิคงทนญาณวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
18พระบัญชาคูณทวีปญฺญาวโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
19พระธีรวุฒิคงคาทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
20พระชาตรีโชติรัตนขนฺติสาโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
21พระโอ๊กวงษ์ยี่เอกพโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
22พระเอกวิทย์ทันตเวชสุจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
23พระประสพโชคพูลปั้นสุภโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
24พระไพโรจน์ไหมทองสุเมโธวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
25พระโชติพงศ์ไชยลุมโชติปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
26พระธรรณธรณ์จันทรธนากโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
27พระธีรชัยกระดานราชธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
28พระพิมุกต์วัฒนวิจารณ์กตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
29สามเณรอดิศรศรีคงเกิดวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
30พระปรีชาทองไทยปวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
31พระเจษฎาบำรุงศิลป์ธนิสฺสโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
32พระพิชัยมากมั่งมีถาวรจิตฺโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
33สามเณรอัคคะธัมมะ-วัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
34สามเณรณัฐกรณ์มณีจินดาวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
35พระอุดมชัยยงค์สวัสดิ์เขมนนฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
36พระธนากรณ์คำภากุมยุตฺตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
37พระวิเชียรชัยเพียรนภาพุทฺธสโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
38พระสุชาติยิ้มโปรยคำชาตเมโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
39พระณัฐวัฒน์มาบางครุฉนฺทสีโลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
40พระกฤษฎายาน้อยสุทฺธิญาโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
41พระธนงกรณ์แสงสุวรรณโฆสิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
42พระณัฐพลเครือกนกกมฺมสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
43พระนรินทร์บุญเลิศอุทัยกิตฺติภทฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
44พระจักรกฤชเปรมทองอาจาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
45พระชิดพงษ์เปรมทองมานิโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว