รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยศกมลแลวงศ์นิลนนฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
2พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
3พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
4พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
5พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
6พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
8พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
10พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
11พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
12พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
13พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
14พระพันธุ์เลิศดำรงตระกูลวัฒน์เตชพโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
15พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
16พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
17สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
18สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
19สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
20พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรโชคดีสุพรรณบงกชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
35สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
36สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
40สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
42สามเณรฐิติภัทรศรีสมพรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรณภัทรชูวารีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
44พระกิตติศักดิ์ไกรเภทสทฺธาธิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
45พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
46พระปรีชาฤทธิ์เดชกล้าเตชวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
47พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
48พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
49พระไตรมาสขวัญดีฐานกโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
50พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ