รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรีชาฤทธิ์เดชกล้าเตชวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
2พระไตรมาสขวัญดีฐานกโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
3พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
4พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
5พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
6พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
8พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
10พระยศกมลแลวงศ์นิลนนฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
11พระพันธุ์เลิศดำรงตระกูลวัฒน์เตชพโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
12พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
13พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
14พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
16พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
17พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
18พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
19พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
20พระกิตติศักดิ์ไกรเภทสทฺธาธิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
21พระกวีพจน์ม่วงมีปิยธโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
22พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
25พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรศราวุฒิบุญคำภาวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
32สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
35สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
36สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37สามเณรโชคดีสุพรรณบงกชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
40สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
42สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
44สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
45สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
46สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
47สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
50สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ