รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
2พระไตรมาสขวัญดีฐานกโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
3สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
5พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
8พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรณภัทรชูวารีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10พระพันธุ์เลิศดำรงตระกูลวัฒน์เตชพโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
11สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรศราวุฒิบุญคำภาวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
15พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
17สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
20พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
21พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
22พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25พระกวีพจน์ม่วงมีปิยธโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
26พระปรีชาฤทธิ์เดชกล้าเตชวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
27พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
30พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
31พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33สามเณรฐิติภัทรศรีสมพรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
35พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
37พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรโชคดีสุพรรณบงกชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
40สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
42พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
44พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
45สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
46สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
47สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
50สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ