รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
2สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
3พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
4พระกวีพจน์ม่วงมีปิยธโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
5สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
8พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
9พระกิตติศักดิ์ไกรเภทสทฺธาธิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
12พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรฐิติภัทรศรีสมพรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรณภัทรชูวารีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
18พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
19พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
27พระปรีชาฤทธิ์เดชกล้าเตชวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
29พระพันธุ์เลิศดำรงตระกูลวัฒน์เตชพโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
30สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
31สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33พระยศกมลแลวงศ์นิลนนฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
35พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
36พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
40พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
41สามเณรศราวุฒิบุญคำภาวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
42พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
45สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
46สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
47พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
50สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ