รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณภัทรชูวารีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
2สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
3สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
5สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
7สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
8สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรศราวุฒิบุญคำภาวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรโชคดีสุพรรณบงกชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
20สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรฐิติภัทรศรีสมพรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
28พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
29พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
30พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
31พระไตรมาสขวัญดีฐานกโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
32พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
33พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
35พระยศกมลแลวงศ์นิลนนฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39พระกวีพจน์ม่วงมีปิยธโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
40พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระกิตติศักดิ์ไกรเภทสทฺธาธิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
45พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
46พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
48พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
49พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
50พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ