รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพันธุ์เลิศดำรงตระกูลวัฒน์เตชพโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระกิตตินิพิฐจันทร์ประดับกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3พระกิตติพจน์ฟักหว่างกิตฺติธโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4สามเณรกัณฐาภูมิคชนะวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5สามเณรพิพัฒน์ประวัติพรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6สามเณรพลากรศิริม่วงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระเที่ยงประจญปญฺญาวุฑโฒวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
8พระประพันธ์ทิพย์สิงห์ปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรวชิรพลแก้วยานะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรกฤษณะนาคประทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรธนากรทรัพย์สารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12สามเณรเหมวิชญ์แซ่จางวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรยศพลเจิมแป้นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรธีรพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรธนพัฒน์เอี่ยมอ่องกิจวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรพีรพลคมคุณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรโชคดีสุพรรณบงกชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรก้องภพสุเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรนนทิกรพงษ์วิเศษวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรภูวนัยอุทุมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรวรเทพเสือหานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรเทพรังสรรค์แดนโนนโพธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรกฤติพงศ์เทพทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรอภิชาศรีน้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรชยุตม์วรรณสุภะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรวรเทพปุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรเจษฏาภรณ์จันพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรฐิติภัทรศรีสมพรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรณภัทรชูวารีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31พระยศกมลแลวงศ์นิลนนฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32พระจเรจันทร์เทศภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระสำเริงมั่นยืนฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระณัฏฐิยะชินศิรประภาสนฺตกาโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระอนันดาวัฒนบุญญาสนฺติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระประยุทธสีสดภทฺทธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระเติมเจ๊กมะเริงอติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
38พระชรินทร์กองรักษาการณ์อคฺคธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระกิตติวงษาสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระณรงค์เดชเพชรสีม่วงคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระกฤษณะสุดแสวงนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระจักรกฤษวิเศษวิสัยปิยวณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระรุ่งโรจน์พลอำไพวิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระกิตติศักดิ์ไกรเภทสทฺธาธิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
45พระดร.บุญชอบพุ่มไพจิตรอจฺจาทโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
46พระปรีชาฤทธิ์เดชกล้าเตชวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
47พระปรัชญาวิชาศิลป์ฐานวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
48พระวิทวัสสีหมากเปี่ยมกตสาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
49พระไตรมาสขวัญดีฐานกโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
50พระรัชตะมาไวถามพโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ