รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
2พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
3สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
4สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
5สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
6สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
7สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
8สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
9สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
10พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
11พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
12พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
13พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
14พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
15สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
16พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
17พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
18พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
19พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
31พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
32พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
33พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
34พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
35พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
36พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
37พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ