รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
2สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
3สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
4พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
5สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
6สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
7สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
8สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
9พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
10พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
11พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
12พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
13สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
14พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
15พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
16สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
17พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
18พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
19พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
21พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
22พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
25พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
28พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
29พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
30พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
31พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
33พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
34พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
36พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
37พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง