รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
2พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
3พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
4พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
6พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
9พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
10พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
11พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
12พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
13พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
14พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
15พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
17พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
19พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
20พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
21พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
24พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
25พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
26พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
30สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
31สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
32สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
33สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
34สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
35สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
36สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
37สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ