รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
2พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
3พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
5พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
7พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
9พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
10สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
11พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
14พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
15สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
16พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
17พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
19พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
20พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
22พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
26สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
27พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
28พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
29พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
30พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
31พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
32พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
33สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
34พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
35สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
36พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
37สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ