รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
2พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
3พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
5พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
6พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
7พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
11พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
12สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
13พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
14พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
15พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
17พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
18พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
19พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
20พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
21พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
22สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
23สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
24พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
25พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
26สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
27สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
28พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
29พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
30พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
31พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
33สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
34พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
36พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
37สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ