รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
2สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
3สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
4สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
5สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
6สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
7สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
8สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
9พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
11พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
12พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
13พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
14พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
15พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
16พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
17พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
19พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
20พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
21พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
22พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
23พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
24พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
30พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
31พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
33พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
34พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
36พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
37พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ