รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพีระพันธ์เซ่งไพเราะธีรปญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
2พระชนาธิปอุทะดาราชยาภิรโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
3พระชิโนรสจันทร์ผ่องชินวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระปวิชยังอยู่มหาวีโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระอัสสชิหมุนดอนวชิรมโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระสุรเจตน์ถิระนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระสุรเชษฎ์ยังประโยชน์สุรเตโชวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระกนกศักดิ์ครุธเจริญสุมณีโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระณัฐดนัยเบญจฤทธิวงศ์ฐานจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระชัชวาลสาตรมูลวชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระกิจวิพัฒน์ศักดิกรวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระนันทวุฒิธรรมจริยาอานนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระกัลปพฤกษ์สุคันธพงศ์มหานาโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระเฉลิมชัยเทียนสวัสดิ์ฉนฺทธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
15พระรัฐพลขวัญตาชยปาโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
16พระนิธีบุญสนองสุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
17พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
18พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
19พระโชติสังสหะชาติอาทโรวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
20พระธีรภัทร์วงศ์ชินวรชินวโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
21พระปิยะวัฒน์เพราะยิ่งชาตวีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
22พระพงษ์ศักดิ์แย้มยิ้มปิยปุตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
23พระวงศกรขอนทองนรินฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
24พระธีปกรณ์ทัดแก้วฐิตเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
25พระทศพรใจหาญสุจิณฺโณวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
26พระปิยะพงษ์สมแก้วอุทโยวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
27พระจักรทิพย์หาญพละปภากโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
28สามเณรไทเลอร์คอบเพนวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
29พระชัชชัยลิมตศิริโชติปญฺโญวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
30พระปริญเปล่งผิวฐานวีโรวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
31สามเณรพงษ์เทพไตรมีแสงวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
32สามเณรดีเลิศอินทเกตุวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
33สามเณรอภิวิชญ์สิตตาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
34สามเณรภูสินลือจินดาวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
35สามเณรภัทวุธบุตรเทศวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
36สามเณรพรธนากรณ์แซ่โค้ววัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ
37สามเณรธนวัฒน์โสมีวัดกระทุ่มคณะเขตประเวศ