รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองสาน
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๑๔๐๐๒ - โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 120 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์เต้นเพชรโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภเสกข์ปัตทะมะโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินราษีโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภควุฒิมุ่งพันธ์กลางโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรศักดิ์น้อยเขียวโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตภาสพานทองโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมีเดชนันท์ดีโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมุรุพงษ์กัสญากรโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์น้อยชื่นใจโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพลแซ่อึ้งโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวีภัฎนัดกลิ่นโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิพลอยพรมโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรฐพลสีหราชโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเธนาวุฒโสอุดรโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์ห่อหุ้มโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอื้ออังกูรวาเหลาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพนิดาวงค์แวนโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิสราศรีอ่อนโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัสสรพงษ์ทองหล่อโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพิชญาพงษ์ทองหล่อโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชารอดประเสริฐโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภา-โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภัทร์รอดเมืองโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยกรพิพัฒนานุกูลโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิรุตย์หนูแย้มโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพลอยไพรินจีนสอนโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริรัตน์พลคามโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิดาภาสายแสงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลโมคาพันธ์โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พัฒน์บุญเงินโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสงกรานต์บัวป้อมโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาพิสรักษ์โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนนท์วาเสนังโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐภูมิหมอทองโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิทย์พิบูลย์สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรชานนท์คันทะวีโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติอุดรเขตโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิตานนท์สุวรรณมัจฉาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุพงค์ฤาชาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันต์กนิษฐ์เขตสันเทียะโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคณิศรผาติเสนะโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรวิชนีระพันธ์โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิพงษ์สุชาติสกุลชัยโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัตติกาจน์เผือกเกษมโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวันใหม่อยู่เย็นโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิมณทิพย์พาเพียงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอริสาป้องโล่ห์โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวนิดาเพียรระพีกุลโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเนตรนภานาคชูแก้วโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงตรีเพชรงามถิ่นโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน