รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจีรพันธุ์ปั้นโตจีรวํโสวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระธีระพัฒน์สุวรรณเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระสิทธิชัยพ่วงพีสิริวิชโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
5สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรฤทธิไกรนภาเรืองรองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรธีระพันธ์อาสาพัฒนาไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10สามเณรณัฐพลข้างเคียงขุนเขาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
13พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
14พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรพงศ์ศิริสุขโสภณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
17พระสุธรรมพรหมอินทร์เทวธมฺโมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18พระสุพงษ์เรืองสุขสุดปญฺญาธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
19สามเณรพัชรบดีลีจันทึกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
20สามเณรณัชพงศ์ตรวจมรรคาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
21สามเณรอัมรินทร์มรรคผลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
22สามเณรภูสิทธิ์โพธิ์โนวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรธีรศักดิ์บัวจันทร์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม