รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระจีรพันธุ์ปั้นโตจีรวํโสวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
3สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรณัชพงศ์ตรวจมรรคาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
5สามเณรณัฐพลข้างเคียงขุนเขาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรธีรศักดิ์บัวจันทร์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
10พระธีระพัฒน์สุวรรณเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรธีระพันธ์อาสาพัฒนาไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
13พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรพงศ์ศิริสุขโสภณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรพัชรบดีลีจันทึกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
16สามเณรภูสิทธิ์โพธิ์โนวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
17สามเณรฤทธิไกรนภาเรืองรองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18พระสิทธิชัยพ่วงพีสิริวิชโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
19พระสุธรรมพรหมอินทร์เทวธมฺโมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
20พระสุพงษ์เรืองสุขสุดปญฺญาธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
21สามเณรอัมรินทร์มรรคผลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
22พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
23พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา