รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีรศักดิ์บัวจันทร์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
2สามเณรภูสิทธิ์โพธิ์โนวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
3สามเณรอัมรินทร์มรรคผลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
4สามเณรณัชพงศ์ตรวจมรรคาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
5สามเณรพัชรบดีลีจันทึกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
6พระสุพงษ์เรืองสุขสุดปญฺญาธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
7พระสุธรรมพรหมอินทร์เทวธมฺโมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
8สามเณรพงศ์ศิริสุขโสภณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
11พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
13พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรณัฐพลข้างเคียงขุนเขาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรธีระพันธ์อาสาพัฒนาไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรฤทธิไกรนภาเรืองรองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20พระสิทธิชัยพ่วงพีสิริวิชโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
21พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
22พระธีระพัฒน์สุวรรณเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
23พระจีรพันธุ์ปั้นโตจีรวํโสวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา