รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวัชรนำพาโชคชัยปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
2สามเณรภูริพงษ์แก้วกงพานวัดยานนาวาวัดยานนาวา
3พระมอญหงสาปญฺญินโทวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรวรชิตเหล่าบัวดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5พระวรรณธัชถั่วอรัญจารุธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
6พระวัชระมาโนชญ์คงสวัสดิ์ปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
7พระวิฑูรย์สละสำลีฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
8พระวิศท์บัวแก้ววฑฺฒโนวัดด่านวัดยานนาวา
9สามเณรศักดิ์นรินทร์แก้วละมุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรสรธัญมาพบวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11พระสามารถก้านยาวกนฺตสาโรวัดทองบนวัดยานนาวา
12สามเณรสายน้ำพันศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรสุทธิพงศ์ไทรแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
14พระพีรพลจันทร์คู่คุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
15พระองอาจทัศนาวรารัตน์นาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
16สามเณรอณุวัฒน์ทองพันพานวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรอภิวัชร์ไวยโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18สามเณรอภิวัฒน์สัมพันธมาสวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19สามเณรอริยะคนหมั่นวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรอานนท์ปฏิเวชวัดยานนาวาวัดยานนาวา
21สามเณรอุดมศักดิ์บัวบุญวัดยานนาวาวัดยานนาวา
22พระเกริกเกียรติชูแหวนโชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
23สามเณรเจตนิพัทธ์พันคำภาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรเจษฎาฟองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรเป็นปราชญ์ภภาเกลี้ยงเกลาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรทนารักษ์เทวฤทธิ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
27พระกรศรัณย์ภัทรสิริไกรนนท์ปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
28สามเณรกิตติกรสิทธิเม่งวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29พระกิตติทัศน์มหิทธิเศรษฐ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
30พระกิตติภพชาวทำนาสุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
31สามเณรก่อเกียรติอุ่นไมตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
32พระก้องอำนาจสุขเขมสุโขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33สามเณรจักรภพกลีบกลางวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรจักรีศรีอนุตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35พระชนานันท์ธนเศรษฐ์ฤทธิ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
36พระชัยวัฒน์บูรณะชยวฑฺฒโนวัดด่านวัดยานนาวา
37สามเณรฐิติโชติแสงสว่างวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรณัฐวุฒิลิ้นทองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
39สามเณรกรณพัตร์อองจันทร์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
40พระทวีพรจิตสำราญสนฺตจิตฺโตวัดบรมสถลวัดยานนาวา
41สามเณรทิชานนท์ไตรยวงค์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรธณะกิชอินทร์ศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
43พระธนทรรศแซ่โอ้ววรธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
44สามเณรธนภัทรปักไคหังวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรนันทกรบุญเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46พระนาวินนุตโยธินสีลวฑฺโฒวัดทองบนวัดยานนาวา
47สามเณรบัณฑิตจำปาทองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
48สามเณรปฏิภาณจันทวงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรประภากรพันศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรพัชรพลไขไพวันวัดยานนาวาวัดยานนาวา