รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรณพัตร์อองจันทร์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
2พระกรศรัณย์ภัทรสิริไกรนนท์ปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
3สามเณรกิตติกรสิทธิเม่งวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4พระกิตติทัศน์มหิทธิเศรษฐ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
5พระกิตติภพชาวทำนาสุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
6สามเณรก่อเกียรติอุ่นไมตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7พระก้องอำนาจสุขเขมสุโขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8สามเณรจักรภพกลีบกลางวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรจักรีศรีอนุตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10พระชนานันท์ธนเศรษฐ์ฤทธิ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
11พระชัยวัฒน์บูรณะชยวฑฺฒโนวัดด่านวัดยานนาวา
12สามเณรฐิติโชติแสงสว่างวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรณัฐวุฒิลิ้นทองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรทนารักษ์เทวฤทธิ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
15พระทวีพรจิตสำราญสนฺตจิตฺโตวัดบรมสถลวัดยานนาวา
16สามเณรทิชานนท์ไตรยวงค์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรธณะกิชอินทร์ศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18พระธนทรรศแซ่โอ้ววรธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
19สามเณรธนภัทรปักไคหังวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรนันทกรบุญเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
21พระนาวินนุตโยธินสีลวฑฺโฒวัดทองบนวัดยานนาวา
22สามเณรบัณฑิตจำปาทองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
23สามเณรปฏิภาณจันทวงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรประภากรพันศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรพัชรพลไขไพวันวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26พระพีรพลจันทร์คู่คุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
27สามเณรภูริพงษ์แก้วกงพานวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28พระมอญหงสาปญฺญินโทวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรวรชิตเหล่าบัวดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30พระวรรณธัชถั่วอรัญจารุธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
31พระวัชระมาโนชญ์คงสวัสดิ์ปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
32พระวิฑูรย์สละสำลีฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
33พระวิศท์บัวแก้ววฑฺฒโนวัดด่านวัดยานนาวา
34สามเณรศักดิ์นรินทร์แก้วละมุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรสรธัญมาพบวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36พระสามารถก้านยาวกนฺตสาโรวัดทองบนวัดยานนาวา
37สามเณรสายน้ำพันศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรสุทธิพงศ์ไทรแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
39พระสุวัชรนำพาโชคชัยปิยธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
40พระองอาจทัศนาวรารัตน์นาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
41สามเณรอณุวัฒน์ทองพันพานวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรอภิวัชร์ไวยโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรอภิวัฒน์สัมพันธมาสวัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรอริยะคนหมั่นวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรอานนท์ปฏิเวชวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46สามเณรอุดมศักดิ์บัวบุญวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47พระเกริกเกียรติชูแหวนโชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
48สามเณรเจตนิพัทธ์พันคำภาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรเจษฎาฟองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรเป็นปราชญ์ภภาเกลี้ยงเกลาวัดยานนาวาวัดยานนาวา