รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวัฒน์ยินใสธมฺมทีโปวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
2พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
3พระฌาญวิทย์ชลเจริญฌานวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
4พระขจรศักดิ์มากปานกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
5พระภูณวิศสรนิรันดรมานิโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
6พระพงศกรบุญผึ้งกมฺพุวณฺโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
7พระอนุพันธ์กตะศิลาอคฺครตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระกันตภณมณีรัตนโศภิตสุภรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
9พระราชันบุญวิเศษธุวรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
10พระนิธิวัติวิเวชไพศาลกุลทมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
11พระบุญญฤทธิ์ใจใหญ่พลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
12พระเปรมศักดิ์ประสงค์สุขปิยรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
13สามเณรทรงพลอินทะ-วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
14พระณรงค์ประเสริฐเขมิโยวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
15พระธนาเอกแปลงกายธนรตโนวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม