รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกันตภณมณีรัตนโศภิตสุภรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระขจรศักดิ์มากปานกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
3พระฌาญวิทย์ชลเจริญฌานวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
4พระณรงค์ประเสริฐเขมิโยวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
5พระธนาเอกแปลงกายธนรตโนวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
6พระนิธิวัติวิเวชไพศาลกุลทมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7พระบุญญฤทธิ์ใจใหญ่พลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระพงศกรบุญผึ้งกมฺพุวณฺโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
10พระภูณวิศสรนิรันดรมานิโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
11พระราชันบุญวิเศษธุวรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
12พระสุวัฒน์ยินใสธมฺมทีโปวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
13พระอนุพันธ์กตะศิลาอคฺครตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
14พระเปรมศักดิ์ประสงค์สุขปิยรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
15สามเณรทรงพลอินทะ-วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม