รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุพันธ์กตะศิลาอคฺครตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระฌาญวิทย์ชลเจริญฌานวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
3พระภูณวิศสรนิรันดรมานิโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
4พระพงศกรบุญผึ้งกมฺพุวณฺโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
5พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
6พระราชันบุญวิเศษธุวรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7พระเปรมศักดิ์ประสงค์สุขปิยรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระณรงค์ประเสริฐเขมิโยวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
9พระกันตภณมณีรัตนโศภิตสุภรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
10พระขจรศักดิ์มากปานกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
11พระสุวัฒน์ยินใสธมฺมทีโปวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
12พระนิธิวัติวิเวชไพศาลกุลทมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
13สามเณรทรงพลอินทะ-วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
14พระธนาเอกแปลงกายธนรตโนวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
15พระบุญญฤทธิ์ใจใหญ่พลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม