รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทรงพลอินทะ-วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระขจรศักดิ์มากปานกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
3พระพงศกรบุญผึ้งกมฺพุวณฺโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
4พระฌาญวิทย์ชลเจริญฌานวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
5พระนิธิวัติวิเวชไพศาลกุลทมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระธนาเอกแปลงกายธนรตโนวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
7พระสุวัฒน์ยินใสธมฺมทีโปวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
8พระราชันบุญวิเศษธุวรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
9พระเปรมศักดิ์ประสงค์สุขปิยรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
10พระบุญญฤทธิ์ใจใหญ่พลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
11พระภูณวิศสรนิรันดรมานิโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
12พระกันตภณมณีรัตนโศภิตสุภรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
13พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
14พระอนุพันธ์กตะศิลาอคฺครตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
15พระณรงค์ประเสริฐเขมิโยวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม