รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุพันธ์กตะศิลาอคฺครตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระกันตภณมณีรัตนโศภิตสุภรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระราชันบุญวิเศษธุวรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระนิธิวัติวิเวชไพศาลกุลทมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระบุญญฤทธิ์ใจใหญ่พลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระเปรมศักดิ์ประสงค์สุขปิยรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7สามเณรทรงพลอินทะ-วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระภูณวิศสรนิรันดรมานิโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระพงศกรบุญผึ้งกมฺพุวณฺโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
10พระธนาเอกแปลงกายธนรตโนวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
11พระสุวัฒน์ยินใสธมฺมทีโปวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
12พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
13พระฌาญวิทย์ชลเจริญฌานวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
14พระขจรศักดิ์มากปานกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
15พระณรงค์ประเสริฐเขมิโยวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม