รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
2พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
3สามเณรรามิลคูณมีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
4สามเณรวีรชนมณีพันธุ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรศตวรรษวงษ์ขันธ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
6พระศรุตทองขาวธมฺมวิริโยวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรศักดิ์สิทธิ์สีสาวแหวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
8สามเณรศิวปรีชาชาญเทศเงินวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
9สามเณรศุภกรยุงรัมย์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
10สามเณรสมควรนวลจันทร์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
11พระมานะเทียนชัยมานฉนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
12พระอธิคมผูกเพไทยสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
14พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรเจตนัตว์ธรรมลังกาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
17สามเณรเต่บุญเพ็งวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
18สามเณรเรวัฒน์สระแก้ววัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
19พระแสงเทียนจิตธิสานจารุวณฺโณวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรธาดาไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรกฤษฎามหาลีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
22สามเณรกฤษฎาบดินท์รัตนวงษ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
23สามเณรกฤษดาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
24พระคมสันต์โสนนอกกุสลจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
25สามเณรชฎากรรัตนพันธ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
26สามเณรณัฐพงษ์ทิมทาทองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
27พระดำรงค์คำสิมมาอภิชาโนวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
28พระธนดลเมาลานนท์ชาคโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรธันวาวิเศษวงษาวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
30สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
31สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
32สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
33พระบุญฤทธิ์มาคล้ายปุญฺญเตโชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
34พระประทีปรามัญวงศ์ปญฺญาธโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
35พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
36สามเณรพลากรรัตนพันธ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
37สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
38สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร