รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานะเทียนชัยมานฉนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2พระแสงเทียนจิตธิสานจารุวณฺโณวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
3พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
4พระอธิคมผูกเพไทยสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
5พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
6พระศรุตทองขาวธมฺมวิริโยวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
7พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
8พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
9พระประทีปรามัญวงศ์ปญฺญาธโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
10พระบุญฤทธิ์มาคล้ายปุญฺญเตโชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
11พระธนดลเมาลานนท์ชาคโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
12พระดำรงค์คำสิมมาอภิชาโนวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
13พระคมสันต์โสนนอกกุสลจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
14สามเณรชฎากรรัตนพันธ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรกฤษฎามหาลีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรเรวัฒน์สระแก้ววัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
17สามเณรเต่บุญเพ็งวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
18สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
19สามเณรเจตนัตว์ธรรมลังกาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรกฤษฎาบดินท์รัตนวงษ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
22สามเณรกฤษดาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
23สามเณรสมควรนวลจันทร์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
24สามเณรศุภกรยุงรัมย์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
25สามเณรศิวปรีชาชาญเทศเงินวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
26สามเณรศักดิ์สิทธิ์สีสาวแหวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
27สามเณรธาดาไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
28สามเณรศตวรรษวงษ์ขันธ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรวีรชนมณีพันธุ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
30สามเณรรามิลคูณมีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
31สามเณรณัฐพงษ์ทิมทาทองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
32สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
33สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
34สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
35สามเณรพลากรรัตนพันธ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
36สามเณรธันวาวิเศษวงษาวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
37สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
38สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร