รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
2สามเณรกฤษฎามหาลีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
3สามเณรกฤษฎาบดินท์รัตนวงษ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
4สามเณรกฤษดาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
5พระคมสันต์โสนนอกกุสลจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
6สามเณรชฎากรรัตนพันธ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรณัฐพงษ์ทิมทาทองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
8พระดำรงค์คำสิมมาอภิชาโนวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
9พระธนดลเมาลานนท์ชาคโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
10สามเณรธันวาวิเศษวงษาวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
11สามเณรธาดาไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
12สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
14พระบุญฤทธิ์มาคล้ายปุญฺญเตโชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
15พระประทีปรามัญวงศ์ปญฺญาธโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
16พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
17สามเณรพลากรรัตนพันธ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
18สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
19สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
20พระมานะเทียนชัยมานฉนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
21พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
22สามเณรรามิลคูณมีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
23สามเณรวีรชนมณีพันธุ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
24สามเณรศตวรรษวงษ์ขันธ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
25พระศรุตทองขาวธมฺมวิริโยวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
26สามเณรศักดิ์สิทธิ์สีสาวแหวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
27สามเณรศิวปรีชาชาญเทศเงินวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
28สามเณรศุภกรยุงรัมย์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรสมควรนวลจันทร์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
30พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
31พระอธิคมผูกเพไทยสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
32สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
33พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
34สามเณรเจตนัตว์ธรรมลังกาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
35สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
36สามเณรเต่บุญเพ็งวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
37สามเณรเรวัฒน์สระแก้ววัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
38พระแสงเทียนจิตธิสานจารุวณฺโณวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร