รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
2สามเณรศุภกรยุงรัมย์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
3สามเณรศิวปรีชาชาญเทศเงินวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
4สามเณรศักดิ์สิทธิ์สีสาวแหวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรสมควรนวลจันทร์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
6สามเณรศตวรรษวงษ์ขันธ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรวีรชนมณีพันธุ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
8สามเณรรามิลคูณมีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
9สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
10สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
11สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
12สามเณรพลากรรัตนพันธ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรเจตนัตว์ธรรมลังกาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
14สามเณรเต่บุญเพ็งวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
17สามเณรธาดาไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
18สามเณรธันวาวิเศษวงษาวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
19สามเณรเรวัฒน์สระแก้ววัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรณัฐพงษ์ทิมทาทองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
22สามเณรชฎากรรัตนพันธ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
23สามเณรกฤษดาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
24สามเณรกฤษฎาบดินท์รัตนวงษ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
25สามเณรกฤษฎามหาลีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
26พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
27พระคมสันต์โสนนอกกุสลจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
28พระแสงเทียนจิตธิสานจารุวณฺโณวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
29พระธนดลเมาลานนท์ชาคโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
30พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
31พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
32พระศรุตทองขาวธมฺมวิริโยวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
33พระประทีปรามัญวงศ์ปญฺญาธโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
34พระบุญฤทธิ์มาคล้ายปุญฺญเตโชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
35พระมานะเทียนชัยมานฉนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
36พระอธิคมผูกเพไทยสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
37พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
38พระดำรงค์คำสิมมาอภิชาโนวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร