รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานะเทียนชัยมานฉนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2พระบุญฤทธิ์มาคล้ายปุญฺญเตโชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3สามเณรธาดาไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
4สามเณรพลากรรัตนพันธ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรณัฐพงษ์ทิมทาทองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
6พระอธิคมผูกเพไทยสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
7พระประทีปรามัญวงศ์ปญฺญาธโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
8สามเณรสมควรนวลจันทร์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
9สามเณรศุภกรยุงรัมย์วัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
10พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
11สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
12สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรวีรชนมณีพันธุ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
14สามเณรชฎากรรัตนพันธ์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรศิวปรีชาชาญเทศเงินวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรกฤษฎามหาลีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
17สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
18พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
19สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรเจตนัตว์ธรรมลังกาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรกฤษดาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
22พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
23พระธนดลเมาลานนท์ชาคโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
24พระศรุตทองขาวธมฺมวิริโยวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
25พระคมสันต์โสนนอกกุสลจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
26พระสุวรรณถาวรญาณวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
27พระแสงเทียนจิตธิสานจารุวณฺโณวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
28สามเณรเต่บุญเพ็งวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรศตวรรษวงษ์ขันธ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
30สามเณรกฤษฎาบดินท์รัตนวงษ์วัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
31สามเณรรามิลคูณมีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
32สามเณรเดชฤทธิ์เจริญศรีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
33สามเณรธีรเดชวรเลิศวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
34พระดำรงค์คำสิมมาอภิชาโนวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
35สามเณรเรวัฒน์สระแก้ววัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
36สามเณรภาณุพงศ์จอมวันวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
37สามเณรธันวาวิเศษวงษาวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
38สามเณรศักดิ์สิทธิ์สีสาวแหวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร