รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๑๓๐๐๓ - โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลัณหภาสชยุพงค์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัทธนันท์แสงดีโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมหาสมุทรสุขแสวงโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนลพรรณมานะพัฒนาการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธังกรดอกบัวโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญชนกเจริญวัฒนธนิตโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงไปรยาเทียมครูโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนสรเนียมปานโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมาริษาเติมกระโทกโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตติยะชาติมนตรีโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครพงษ์เพ็งแพงโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรอุมาเกษมพงษ์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชพักตร์ศิริแสงเจริญโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกวินธิดากล้าหาญโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวินิธาพูลยิ้มโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภมรีมากงลาดโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรณภัทรศรีสมุทร์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรวพิชชาปกป้องมงคลโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรกมลจิ๋วเดชโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัฒโนทัยราชซุยโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรดิศเศรษฐการสุขโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกัญจน์วงษ์กำภูโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปภังกรอาจหาญโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
24มัธยมศึกษาม.๓นายตรีนัยน์ชัยมาโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรฐนนท์โตวานิชกุลโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาณิสราหลำเจริญโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเขมจิราคนสวยโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภพิชญ์สุรวัฒนวิเศษโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนันท์ภัสส์ปิ่นถาวรรักษ์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติชญาน์รามภักดีโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขีโรชาแก้วชาติโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชลธิชากองทองโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
33มัธยมศึกษาม.๔นายอดิเทพลัคนาลิขิตโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปนิธารประดุจแก้วโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฉัตรนิฎฐาเสือเอกโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐิติชญาน์ทัพกลางโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประภัสสรมิศิริโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
38มัธยมศึกษาม.๕นายพิทวัสคำพิบูลย์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญาณัฎฐ์พงษ์โพธิ์โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวหนึ่งฤทัยมิษเกตุโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิชามญชุ์ชอบธรรมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานต์รวีชาญกลการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ