รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเปรมงามเสถียรจิรสุโภวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2พระเทพฤทธิ์ศรีปัญญาธรรมธมฺมปาโลวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3พระสมพงษ์เขียววรรณ์ฐิตวํโสวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4พระนรมนธ์เทียมทวีสินฐิตธมฺโมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
5พระนราวิชญ์ศรีบุญวงศ์จิรธมฺโมวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
6สามเณรพชรพลวุฒิวงค์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
7สามเณรสุรวุฒิการสวยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
8สามเณรสิงหาจำปาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
9สามเณรวีรยุทธบุตรดีวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
10สามเณรวีรชนคะเณวรรณวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
11สามเณรวัฒนกรจันทยุงวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
12สามเณรวรัญชิตสมศิริวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
13สามเณรภาณุพงศ์บุญชัยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
14สามเณรพีรวิชญ์ชมลาวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
15สามเณรพิภัทรสุทธิมูลวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
16สามเณรพัชรพงษ์เมืองแทนวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
17สามเณรพลิศรหล้าหิบวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
18สามเณรจิรายุทธแสงสุวรรณ์วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
19สามเณรนสรารินทร์ณ สุวรรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
20สามเณรนฤคมวัชเดชวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
21สามเณรนพชัยสุวรรณดีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
22สามเณรนนทกานต์แสนสุขวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
23สามเณรธีรพรรดิ์ทองนาควัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
24สามเณรธนพลมณีทองแก้ววัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
25สามเณรธนกฤตบุญสุขวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
26สามเณรณัฐพลสายแสนวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
27สามเณรณัชกรศรีสุธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
28สามเณรชัชธเชษฐ์มีโชควัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
29สามเณรชยานันต์พรประเสริฐวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม