รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรยุสวัชรกาฬโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระชานนภูววีรานนท์อิทฺธิวีโรวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
3สามเณรฐปนนันท์อธิกโภไคยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระณัฐพลนิจจะรักษ์กิตฺติโสภโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5สามเณรณัฐพลพรมพินิจวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6พระธนพนธ์แพทย์เพียรกุสลจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7พระธนพลพิชิตมงคลชัยคุณสมฺปนฺโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8พระพชรวิสุทธิแสงกลฺยาโณวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
9สามเณรพัชรพลไทยต้นเชือกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรมานะโชคศรีรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรรุ่งรดิศสีเกี๋ยงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13พระวีระกิตติ์วนิชวิทย์วีรกิตฺติโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรสินรกาประจำพรรควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15สามเณรอดิรุจแซ่กือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
16สามเณรอติพลมิ่งจันทน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน