รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรฐปนนันท์อธิกโภไคยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2สามเณรณัฐพลพรมพินิจวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3สามเณรพัชรพลไทยต้นเชือกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5สามเณรมานะโชคศรีรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรรุ่งรดิศสีเกี๋ยงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรสินรกาประจำพรรควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรอดิรุจแซ่กือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรอติพลมิ่งจันทน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10พระพชรวิสุทธิแสงกลฺยาโณวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
11พระณัฐพลนิจจะรักษ์กิตฺติโสภโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12พระธนพนธ์แพทย์เพียรกุสลจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13พระธนพลพิชิตมงคลชัยคุณสมฺปนฺโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14พระวีระกิตติ์วนิชวิทย์วีรกิตฺติโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15พระชานนภูววีรานนท์อิทฺธิวีโรวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระจิรยุสวัชรกาฬโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน