รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิตพัฒน์บัวคำสุวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระพร้อมพงษ์จันทรวงค์กตปุญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระชานนท์แสงจันทร์ปภาธโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระเมธัสนิติศรวุฒิฐานวุฑฺโฒวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
5พระธนพลโพธิ์จันทร์เขมปญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
6พระราเชนท์พลพวกอาจริยวํโสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7พระธนัสนันท์เมาลานนท์เขมเทโววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
8สามเณรเมธาวัจน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
9สามเณรเมธาพัฒน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
10พระธนัทอุดมศิลป์อาภากโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
11พระภาณุวิชญ์เจริญรัตนไพศาลปภากโรวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม