รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชานนท์แสงจันทร์ปภาธโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระฐิตพัฒน์บัวคำสุวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระธนพลโพธิ์จันทร์เขมปญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระธนัทอุดมศิลป์อาภากโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
5พระธนัสนันท์เมาลานนท์เขมเทโววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
6พระพร้อมพงษ์จันทรวงค์กตปุญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7พระภาณุวิชญ์เจริญรัตนไพศาลปภากโรวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
8พระราเชนท์พลพวกอาจริยวํโสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
9พระเมธัสนิติศรวุฒิฐานวุฑฺโฒวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
10สามเณรเมธาพัฒน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
11สามเณรเมธาวัจน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ