รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพร้อมพงษ์จันทรวงค์กตปุญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระเมธัสนิติศรวุฒิฐานวุฑฺโฒวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระฐิตพัฒน์บัวคำสุวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระราเชนท์พลพวกอาจริยวํโสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
5สามเณรเมธาพัฒน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
6สามเณรเมธาวัจน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7พระธนัทอุดมศิลป์อาภากโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
8พระภาณุวิชญ์เจริญรัตนไพศาลปภากโรวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
9พระธนัสนันท์เมาลานนท์เขมเทโววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
10พระชานนท์แสงจันทร์ปภาธโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
11พระธนพลโพธิ์จันทร์เขมปญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ