รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเมธาพัฒน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2สามเณรเมธาวัจน์อัมรัตน์จิรากุลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระพร้อมพงษ์จันทรวงค์กตปุญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระเมธัสนิติศรวุฒิฐานวุฑฺโฒวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
5พระภาณุวิชญ์เจริญรัตนไพศาลปภากโรวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
6พระชานนท์แสงจันทร์ปภาธโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7พระฐิตพัฒน์บัวคำสุวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
8พระราเชนท์พลพวกอาจริยวํโสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
9พระธนัทอุดมศิลป์อาภากโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
10พระธนพลโพธิ์จันทร์เขมปญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
11พระธนัสนันท์เมาลานนท์เขมเทโววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ