รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรชัยยังศิริวรชโยวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
2พระจิรวัฒน์คูณขาวโรจนสิริวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
3พระฐยสพรแสงภูเขมโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
4พระสุริยะวิเลปนันท์สุชีโววัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระวัชรพันธ์บัวพันอภิชาโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระสมศักดิ์สนองนุกูลอิสฺสโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระกฤษฎาสุขพิศาลสุขกาโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระประกฤษฎิ์ฮุยจงปภากโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระวิชัยสว่างแก้วกนฺตสีโลวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
10พระศักดิ์ธนาคุปตธรรมคุณวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
11พระสุภัทรโตสัมพันธ์ปภสฺสรจิตฺโตวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
12พระพีระสุขสังวรอคฺคสํวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
13พระชัยภัทรสิทธิวราเดชถิรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
14พระจุฑาว่องวัฒนาภิกุลโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
15พระธีรภัทรเชื้อมั่งสุธีรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
16พระประสาทธรรม์เหลือจันทร์ชยาลงฺกาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17พระสมชายแซ่จิวสมชโยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18สามเณรธนากรเกษจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19สามเณรสมควรเหลาคำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
20สามเณรภูรินาทกระแสโสมวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21สามเณรปรมัตถ์รัตน์ศรีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22สามเณรพงศภัคแสนอุบลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
23สามเณรทศพรธรมีฤทธิ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
24สามเณรอิทธิพลชลชีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
25พระมนตรีนวกุลกิจสมาจาโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระเกียรติวันชัยผายกระโทกปภากโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
27พระณัฐนนท์นันทกิจวรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
28พระทรงยศโพธิเกษมเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
29พระประพัฒน์พงศ์เดชสกุลไกรวรจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
30พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
31พระสุวิจักขณ์อินทรพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
32พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
33พระสุเทพเอกถาวรเจริญกิจคุเณสโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
34พระณัฐพงษ์บุญเลิศสุทฺธิสทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
35พระสัจจเทพบุญประสิทธิ์นาถกโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
36พระปิยพัทธ์สุขมีสุภาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
37พระยศศักดิ์สุขแสงอุชุโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
38พระพิศิษฏ์ณ นครวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
39สามเณรธีรวัฒน์อ่ำจันทร์วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
40สามเณรอนันตรัยวานมนตรีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
41พระกิตติพลชิวชาวนาอรุโณวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระพชรวัฒน์เจริญวรรณธนังฐิตปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระวรงค์โตเผือกถิรปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระอนุชิตแสงโชติฐิตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระมารุตสาระไชยสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
46สามเณรภูทิตย์โคตรมิตรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
47สามเณรเตชสิทธิ์แก้วขาววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
48สามเณรณัฐวุฒิคำแก้ววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
49สามเณรสุรเชษฐ์แก้วอาสาวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
50สามเณรปันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร