รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์สนองนุกูลอิสฺสโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
2สามเณรปันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระพชรวัฒน์เจริญวรรณธนังฐิตปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
4สามเณรภูทิตย์โคตรมิตรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระกฤษฎาสุขพิศาลสุขกาโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระมารุตสาระไชยสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระวรงค์โตเผือกถิรปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระวัชรพันธ์บัวพันอภิชาโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
9สามเณรสชิบสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระมนตรีนวกุลกิจสมาจาโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
11สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระสุริยะวิเลปนันท์สุชีโววัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
13สามเณรสุรเชษฐ์แก้วอาสาวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
14สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระอนุชิตแสงโชติฐิตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
16สามเณรเตชสิทธิ์แก้วขาววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
17สามเณรโกสิกสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระกิตติพลชิวชาวนาอรุโณวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระประกฤษฎิ์ฮุยจงปภากโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
20สามเณรณัฐวุฒิคำแก้ววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระสุภัทรโตสัมพันธ์ปภสฺสรจิตฺโตวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
22พระศักดิ์ธนาคุปตธรรมคุณวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
23พระวิชัยสว่างแก้วกนฺตสีโลวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
24พระทรงยศโพธิเกษมเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
25พระจิรวัฒน์คูณขาวโรจนสิริวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
26พระเกียรติวันชัยผายกระโทกปภากโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
27พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
28พระสุวิจักขณ์อินทรพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
29พระฐยสพรแสงภูเขมโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
30พระณัฐนนท์นันทกิจวรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
31พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
32พระประพัฒน์พงศ์เดชสกุลไกรวรจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
33พระพรชัยยังศิริวรชโยวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
34สามเณรปรมัตถ์รัตน์ศรีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
35สามเณรพงศภัคแสนอุบลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
36สามเณรอิทธิพลชลชีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37สามเณรทศพรธรมีฤทธิ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38สามเณรภูรินาทกระแสโสมวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39พระสมชายแซ่จิวสมชโยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
40สามเณรสมควรเหลาคำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41พระประสาทธรรม์เหลือจันทร์ชยาลงฺกาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42สามเณรธนากรเกษจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43สามเณรธีรวัฒน์อ่ำจันทร์วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
44พระสัจจเทพบุญประสิทธิ์นาถกโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
45พระณัฐพงษ์บุญเลิศสุทฺธิสทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
46พระพีระสุขสังวรอคฺคสํวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
47พระพิศิษฏ์ณ นครวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
48พระสุเทพเอกถาวรเจริญกิจคุเณสโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
49พระชัยภัทรสิทธิวราเดชถิรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
50สามเณรอนันตรัยวานมนตรีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง