รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภูรินาทกระแสโสมวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
2สามเณรณัฐวุฒิคำแก้ววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระศักดิ์ธนาคุปตธรรมคุณวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
4พระจิรวัฒน์คูณขาวโรจนสิริวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
5สามเณรอิทธิพลชลชีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
6พระกิตติพลชิวชาวนาอรุโณวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระพิศิษฏ์ณ นครวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
8สามเณรทศพรธรมีฤทธิ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
9พระมนตรีนวกุลกิจสมาจาโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระณัฐนนท์นันทกิจวรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
11พระวัชรพันธ์บัวพันอภิชาโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระสัจจเทพบุญประสิทธิ์นาถกโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
13พระณัฐพงษ์บุญเลิศสุทฺธิสทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
14พระเกียรติวันชัยผายกระโทกปภากโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
15พระพรชัยยังศิริวรชโยวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
16สามเณรปรมัตถ์รัตน์ศรีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17สามเณรอนันตรัยวานมนตรีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
18พระสุริยะวิเลปนันท์สุชีโววัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
20พระจุฑาว่องวัฒนาภิกุลโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
21พระสมศักดิ์สนองนุกูลอิสฺสโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระวิชัยสว่างแก้วกนฺตสีโลวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
23พระมารุตสาระไชยสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
24สามเณรโกสิกสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
25สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
26สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
27สามเณรสชิบสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
28สามเณรปันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระชัยภัทรสิทธิวราเดชถิรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
30พระกฤษฎาสุขพิศาลสุขกาโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระปิยพัทธ์สุขมีสุภาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
32พระพีระสุขสังวรอคฺคสํวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
33พระยศศักดิ์สุขแสงอุชุโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
34พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
35พระสุวิจักขณ์อินทรพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
36สามเณรธีรวัฒน์อ่ำจันทร์วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
37พระประกฤษฎิ์ฮุยจงปภากโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
38สามเณรธนากรเกษจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39พระพชรวัฒน์เจริญวรรณธนังฐิตปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระธีรภัทรเชื้อมั่งสุธีรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
41พระประพัฒน์พงศ์เดชสกุลไกรวรจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
42สามเณรสมควรเหลาคำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43พระประสาทธรรม์เหลือจันทร์ชยาลงฺกาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
44พระสุเทพเอกถาวรเจริญกิจคุเณสโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
45สามเณรเตชสิทธิ์แก้วขาววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
46สามเณรสุรเชษฐ์แก้วอาสาวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระสมชายแซ่จิวสมชโยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
48พระฐยสพรแสงภูเขมโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
49พระอนุชิตแสงโชติฐิตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
50สามเณรพงศภัคแสนอุบลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม