รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาสุขพิศาลสุขกาโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระกิตติพลชิวชาวนาอรุโณวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระจิรวัฒน์คูณขาวโรจนสิริวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
4พระจุฑาว่องวัฒนาภิกุลโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
5พระชัยภัทรสิทธิวราเดชถิรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
6พระฐยสพรแสงภูเขมโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
7พระณัฐนนท์นันทกิจวรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
8พระณัฐพงษ์บุญเลิศสุทฺธิสทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
9สามเณรณัฐวุฒิคำแก้ววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระทรงยศโพธิเกษมเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
11สามเณรทศพรธรมีฤทธิ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
12สามเณรธนากรเกษจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13พระธีรภัทรเชื้อมั่งสุธีรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
14สามเณรธีรวัฒน์อ่ำจันทร์วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
15สามเณรปรมัตถ์รัตน์ศรีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
16พระประกฤษฎิ์ฮุยจงปภากโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระประพัฒน์พงศ์เดชสกุลไกรวรจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
18พระประสาทธรรม์เหลือจันทร์ชยาลงฺกาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19สามเณรปันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระปิยพัทธ์สุขมีสุภาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
21สามเณรพงศภัคแสนอุบลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22พระพชรวัฒน์เจริญวรรณธนังฐิตปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระพรชัยยังศิริวรชโยวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
24พระพิศิษฏ์ณ นครวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
25พระพีระสุขสังวรอคฺคสํวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
26สามเณรภูทิตย์โคตรมิตรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
27สามเณรภูรินาทกระแสโสมวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
28พระมนตรีนวกุลกิจสมาจาโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระมารุตสาระไชยสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระยศศักดิ์สุขแสงอุชุโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
31พระวรงค์โตเผือกถิรปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระวัชรพันธ์บัวพันอภิชาโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระวิชัยสว่างแก้วกนฺตสีโลวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
34พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
35พระศักดิ์ธนาคุปตธรรมคุณวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
36สามเณรสชิบสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
37สามเณรสมควรเหลาคำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38พระสมชายแซ่จิวสมชโยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39พระสมศักดิ์สนองนุกูลอิสฺสโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระสัจจเทพบุญประสิทธิ์นาถกโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
41สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระสุภัทรโตสัมพันธ์ปภสฺสรจิตฺโตวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
43พระสุริยะวิเลปนันท์สุชีโววัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
44สามเณรสุรเชษฐ์แก้วอาสาวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระสุวิจักขณ์อินทรพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
46พระสุเทพเอกถาวรเจริญกิจคุเณสโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
47สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
48สามเณรอนันตรัยวานมนตรีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
49พระอนุชิตแสงโชติฐิตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม