รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพลชิวชาวนาอรุโณวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระพชรวัฒน์เจริญวรรณธนังฐิตปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระวรงค์โตเผือกถิรปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระอนุชิตแสงโชติฐิตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระมารุตสาระไชยสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
6สามเณรภูทิตย์โคตรมิตรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
7สามเณรเตชสิทธิ์แก้วขาววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
8สามเณรณัฐวุฒิคำแก้ววัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
9สามเณรสุรเชษฐ์แก้วอาสาวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
10สามเณรปันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
11สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
12สามเณรสชิบสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
13สามเณรโกสิกสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
14สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระสุริยะวิเลปนันท์สุชีโววัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระวัชรพันธ์บัวพันอภิชาโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระสมศักดิ์สนองนุกูลอิสฺสโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระกฤษฎาสุขพิศาลสุขกาโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระประกฤษฎิ์ฮุยจงปภากโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระมนตรีนวกุลกิจสมาจาโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระเกียรติวันชัยผายกระโทกปภากโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
22พระณัฐนนท์นันทกิจวรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
23พระทรงยศโพธิเกษมเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
24พระประพัฒน์พงศ์เดชสกุลไกรวรจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
25พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
26พระสุวิจักขณ์อินทรพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
27พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
28พระพรชัยยังศิริวรชโยวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
29พระจิรวัฒน์คูณขาวโรจนสิริวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
30พระฐยสพรแสงภูเขมโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
31พระสุเทพเอกถาวรเจริญกิจคุเณสโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
32พระณัฐพงษ์บุญเลิศสุทฺธิสทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
33พระสัจจเทพบุญประสิทธิ์นาถกโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
34พระปิยพัทธ์สุขมีสุภาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
35พระยศศักดิ์สุขแสงอุชุโกวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
36พระพิศิษฏ์ณ นครวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
37สามเณรธีรวัฒน์อ่ำจันทร์วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
38สามเณรอนันตรัยวานมนตรีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
39พระพีระสุขสังวรอคฺคสํวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
40พระชัยภัทรสิทธิวราเดชถิรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
41พระจุฑาว่องวัฒนาภิกุลโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
42พระธีรภัทรเชื้อมั่งสุธีรภทฺโทวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
43พระวิชัยสว่างแก้วกนฺตสีโลวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
44พระศักดิ์ธนาคุปตธรรมคุณวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
45พระสุภัทรโตสัมพันธ์ปภสฺสรจิตฺโตวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
46พระประสาทธรรม์เหลือจันทร์ชยาลงฺกาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
47พระสมชายแซ่จิวสมชโยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
48สามเณรธนากรเกษจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
49สามเณรสมควรเหลาคำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
50สามเณรภูรินาทกระแสโสมวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม