รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๓๐๐๒ - วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลนาคราชกนฺตวีโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2พระณัฐพงศ์มงคลรัตนะชัยวรสทฺโธวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3พระสิทธิชัยงามสอาดธมฺมโชโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4พระกษิดิ์เดชเอี่ยมพินิจปริมุตฺโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5พระพล.ต.ณรงค์ฤทธิ์สุบินตาณรโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6พระรัฐวิทย์เมืองแก่นรวิวํโสวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7สามเณรณัฐวุฒิปัญญา-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
8พระประครองศักดิ์สังขวัฒน์นาถกโรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
9พระกิตติเดชนิ้มวงษ์เจริญสุขกลฺยาณธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
10พระยุทธ์พิชัยหมั่นคติธรรมลกฺขธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
11พระศุภวุฒิพิพัฒน์ธนนันท์สีลวฑฺโฒวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
12พระเสริมศักดิ์แวงชินอคฺคธมฺโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
13พระวีรวิชญ์ธนัทพิพัฒน์กุลวิชฺชธโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
14พระสำรีมะลิลอดปภสฺสโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
15พระภูวินทร์นวลปักศรีจาครโตวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
16พระสมเกียรติเตียวเจริญกิตฺติสโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
17พระศรัณย์ทองอยู่ปณีตจิตฺโตวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
18พระราชัญกัมปนาทบูรพาราชธมฺโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
19สามเณรเกียรติศักดิ์แสงทองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
20สามเณรจิรภาสคีรีรักษาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
21สามเณรเด่นชัยศรีสุขวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
22สามเณรธนโชติสูญนอกวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
23สามเณรธนภัทรพิทักษ์วงศ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
24สามเณรธนภัทรวัจนาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
25สามเณรธัญชนกพิมมูลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
26สามเณรนนทพัทธ์พรแก้ววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
27สามเณรปฐพีพิมรักษาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
28สามเณรรัตนชัยเมืองงามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
29สามเณรวัชรินทร์พนัสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
30สามเณรวีรภัทรเถาหอมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
31สามเณรศุภสินกล้าหาญวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
32สามเณรสิรภัทรอัจฉราภิรักษ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
33สามเณรเสฎฐวุฒิทวีเลิศวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
34สามเณรอดิสรวงค์คำวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
35สามเณรอมรป้องคำแสนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
36สามเณรเข็มทิศบุญทีวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
37สามเณรคณินแซ่ม้าวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
38สามเณรคมกริชพาแกดำวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
39สามเณรชิษณุพงศ์ธานีวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
40สามเณรญาณภัทรสิริรักงามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
41สามเณรณัฐกรณ์โคตะโนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
42สามเณรณัฐพงษ์หงษ์อ่อนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
43สามเณรทะนงสิทธิ์เลี้ยนทองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
44สามเณรธนกฤตดีเวียงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
45สามเณรธนดลสวัสดิ์โยธินวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
46สามเณรธนนันต์ปั้นเมืองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
47สามเณรธนวัตบุญทรงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
48สามเณรธาวินวงษ์ยี่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
49สามเณรนพดลพนัสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
50สามเณรบุญธวัชโลมเมืองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล