รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายขันคำจิตฺติวฒฺฑโนวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2สามเณรวุฒิพงศ์วงศ์จันทร์วัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3สามเณรอภิรักษ์แก่นท้าววัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4สามเณรพิชิตพานิชเจริญวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5สามเณรธนะสิทธิ์รุ่งสุวรรณกิจวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6พระกิจสยามหมวกคูณสุธมฺโมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7พระเฉลิมบุบุญศรีแก้วกนฺตปญฺโญวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8สามเณรกิตติพงษ์หอมหวนวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9สามเณรอนพัชยอดโฉมฉิมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10สามเณรพชรภูวเดชอินจันทร์วัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11สามเณรพชรทับทิมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12พระอัษฎาวุธชนะภูมิชัยอคฺคธมฺโมวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13พระเจนณรงค์หินซำท่าญาณธโรวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14สามเณรอธิษฐ์บุญแก้วผลวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15พระกฤษฎาถาวงษ์กลางฐิตสิทฺโธวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16พระชัยวัฒน์เสาะแสวงฐิตกุสโลวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระวิเชษฐ์ศุภรัตน์เจริญปญฺญาธโรวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระภูมิพัฒน์จิราวัฒน์สินทรกิตฺติปญฺโญวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19สามเณรธนวัฒน์วิเศษดีวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20สามเณรภูริทัตต์ทองหน่อหล้าวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21สามเณรธนัชบุตรเทพวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22สามเณรวุฒิชัยศรีสว่างวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23สามเณรธนากรเรืองศิริวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24สามเณรกฤติพงศ์ดวงหนูใจวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25สามเณรไกรวัลย์โกฏิรักษ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26สามเณรกรภัทรสนิทวงศ์ ณ อยุธยาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27สามเณรกิตตินันท์จันทิมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28สามเณรกิตติพรลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29สามเณรกิตติภพลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30สามเณรจิรพัฒน์หอมดวงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31สามเณรจิรายุสุตตะนาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32สามเณรจิราวัฒน์เทวกุลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33สามเณรชัยวิวัฒน์พิมพ์เสนาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34สามเณรชยนเสริฐศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35สามเณรชัยณรงค์ชาลีชาติวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณหงห์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37สามเณรณแท่งทองเทพสถิวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรณัฐพงษ์โคตรพันธ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39สามเณรณัฐวุฒิบุตรจันทร์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรณัฐวุฒิโยลัยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41สามเณรดิสกรชุ่มชื้นวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรทวีชัยปากดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรทินกรม่วงกล้วยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรทินกฤตเกตุเพ็ชรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรธนปกรณ์บรรเทาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรธนภัทรต้นเตยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรธนากรสิงห์เหลือวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรธนกฤตหมื่นแร่วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรธนวัฒน์นิชานาญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรธนวิชญ์ไชยสิทธิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม