รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรภัทรสนิทวงศ์ ณ อยุธยาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2สามเณรกฤติพงศ์ดวงหนูใจวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระกฤษฎาถาวงษ์กลางฐิตสิทฺโธวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระกิจสยามหมวกคูณสุธมฺโมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระกิตติพลอยสัมฤทธิ์กิตฺติชาโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6สามเณรกิตตินันท์จันทิมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7สามเณรกิตติพงษ์หอมหวนวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8สามเณรกิตติพรลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9สามเณรกิตติภพลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10พระขวัญชัยพลบัติกตกิจฺโจวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11พระคุณเดชจิวาภัทร์ปญฺญาธโรวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12พระจันทร์เจาพิรจิตรอภิญฺจโนวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13สามเณรจิรพัฒน์หอมดวงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14สามเณรจิรายุสุตตะนาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15สามเณรจิราวัฒน์เทวกุลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16สามเณรชยนเสริฐศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17สามเณรชัยณรงค์ชาลีชาติวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระชัยวัฒน์เสาะแสวงฐิตกุสโลวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19สามเณรชัยวิวัฒน์พิมพ์เสนาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20พระชาญณรงค์นิรัตติศัยกุลมานิโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21พระชาญวิทย์หาจัตุรัสขนฺติโกวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22สามเณรณัฐพงษ์โคตรพันธ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23สามเณรณัฐวุฒิบุตรจันทร์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณหงห์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25สามเณรณัฐวุฒิโยลัยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26สามเณรณแท่งทองเทพสถิวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27สามเณรดิสกรชุ่มชื้นวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28สามเณรทวีชัยปากดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29สามเณรทินกรม่วงกล้วยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30สามเณรทินกฤตเกตุเพ็ชรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31สามเณรธนกฤตหมื่นแร่วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32สามเณรธนปกรณ์บรรเทาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระธนภณธนัฐภคพลกนฺตธโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34สามเณรธนภัทรต้นเตยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35สามเณรธนวัฒน์นิชานาญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรธนวัฒน์วิเศษดีวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37สามเณรธนวิชญ์ไชยสิทธิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรธนวุฒิสุพรมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39สามเณรธนะสิทธิ์รุ่งสุวรรณกิจวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรธนัชบุตรเทพวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41สามเณรธนากรสิงห์เหลือวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรธนากรเรืองศิริวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรธราธิปสุดชาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรธัญธรากรจันดวงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรนิรัติศัยวันวิชิตวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรนิลรันต์อดทนวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรบัญชานามเวียงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรบารมีเพชรเท้าวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรบุญฤทธิ์คำดีวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50พระปราย์ยชญ์กมลกศิณภพสกุลภทฺทวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม