รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาถาวงษ์กลางฐิตสิทฺโธวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2พระกิจสยามหมวกคูณสุธมฺโมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระกิตติพลอยสัมฤทธิ์กิตฺติชาโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระขวัญชัยพลบัติกตกิจฺโจวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระคุณเดชจิวาภัทร์ปญฺญาธโรวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6พระจันทร์เจาพิรจิตรอภิญฺจโนวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7พระชัยวัฒน์เสาะแสวงฐิตกุสโลวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8พระชาญณรงค์นิรัตติศัยกุลมานิโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9พระชาญวิทย์หาจัตุรัสขนฺติโกวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10พระธนภณธนัฐภคพลกนฺตธโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11พระปราย์ยชญ์กมลกศิณภพสกุลภทฺทวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12พระพงศ์พันธ์นิคมภักดิ์ธมฺมรโตวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13พระพินิจสุกดิษฐ์ผลญาโณวัดหัวลำภูทองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14พระพีรพงศ์สุขนิยมฐิตวํโสวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15พระภควันคงมีนาถธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16พระภาณุชูวงศ์สํวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระภูมิพัฒน์จิราวัฒน์สินทรกิตฺติปญฺโญวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระภูมิสินธรฐ์พงศ์ศิริธนาสุจิตฺโตวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19พระมงคลติยะพรไชยขนฺติพโลวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20พระวงศ์วรรธน์ภูริปัญะภิวัฒน์ภูริปญฺโญวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21พระวัฒน์ชนินปราโมกข์ขนอาภาธโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22พระวิวัฒน์การะเกตุจาครโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23พระวิเชษฐ์ศุภรัตน์เจริญปญฺญาธโรวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24พระศักดิ์ศิริชัยศรีสุขโขฉินฺนกาโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25พระศักดิ์สิทธิ์คัจฉพันธ์ฉนฺทธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26พระศักดิ์สิทธิ์อินสายจิตคุโณวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27พระศิริวิโรจน์ดีทั่วถาวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28พระศุภณัฐชัชวาลานนท์ปญฺญารตฺตโนวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29พระศุภโชติกองเกตุใหญ่โสรโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30พระสมชายขันคำจิตฺติวฒฺฑโนวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระสมัยกระลามจารุธมฺโมวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32พระสัญญาพงศ์พรชลทรัพย์ปุญฺญกาโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระสิทธิชาไสยวุธจิรธมฺโมวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34พระสุทธิชาวเราปสิทฺธิโกวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35พระสุรชัยแก่นสมธมฺมรโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36พระอัษฎาวุธชนะภูมิชัยอคฺคธมฺโมวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37พระอิทธิพนธ์โชติขุนเพียรอิทฺธิธโรวัดพญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38พระเจนณรงค์หินซำท่าญาณธโรวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39พระเฉลิมบุบุญศรีแก้วกนฺตปญฺโญวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40พระเฉลิมชัยจ้างประเสริฐสนฺติกโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระเทพภกิตพัฒนะอิ่มจิตธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42พระเทวากรกิจวารีธนวุฑฺโฒวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43พระเพชราวุฒิไวยสุตราปญฺญาวุโธวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรกรภัทรสนิทวงศ์ ณ อยุธยาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรกฤติพงศ์ดวงหนูใจวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรกิตตินันท์จันทิมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรกิตติพงษ์หอมหวนวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรกิตติพรลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรกิตติภพลาดบัวน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรจิรพัฒน์หอมดวงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม