รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมัยกระลามจารุธมฺโมวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2พระปราย์ยชญ์กมลกศิณภพสกุลภทฺทวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระศุภโชติกองเกตุใหญ่โสรโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระวิวัฒน์การะเกตุจาครโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระเทวากรกิจวารีธนวุฑฺโฒวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6สามเณรวีรพงษ์กิ่งก้านวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7สามเณรอภินันท์ขวัญโพนวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8พระสมชายขันคำจิตฺติวฒฺฑโนวัดวชิรธรรมาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9พระภควันคงมีนาถธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10สามเณรสิทธิชัยครอบบัวบานวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11พระศักดิ์สิทธิ์คัจฉพันธ์ฉนฺทธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12สามเณรบุญฤทธิ์คำดีวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13สามเณรภีรพัฒน์คำสนองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14สามเณรภูวิศว์จะตาศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15สามเณรธัญธรากรจันดวงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16สามเณรกิตตินันท์จันทิมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระภูมิพัฒน์จิราวัฒน์สินทรกิตฺติปญฺโญวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระคุณเดชจิวาภัทร์ปญฺญาธโรวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19สามเณรวีระชัยจุมพลติงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20พระเฉลิมชัยจ้างประเสริฐสนฺติกโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21พระอัษฎาวุธชนะภูมิชัยอคฺคธมฺโมวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22พระศุภณัฐชัชวาลานนท์ปญฺญารตฺตโนวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23สามเณรสุทธิภัทรชัยยารักวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24สามเณรชัยณรงค์ชาลีชาติวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25พระสุทธิชาวเราปสิทฺธิโกวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26สามเณรดิสกรชุ่มชื้นวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27พระภาณุชูวงศ์สํวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28สามเณรกฤติพงศ์ดวงหนูใจวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29พระศิริวิโรจน์ดีทั่วถาวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30สามเณรพาทิศตะริศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระมงคลติยะพรไชยขนฺติพโลวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32สามเณรธนภัทรต้นเตยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระกฤษฎาถาวงษ์กลางฐิตสิทฺโธวัดทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34สามเณรภูริทัตต์ทองหน่อหล้าวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35สามเณรพชรทับทิมวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรอมรเทพทิพย์อักษรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37พระธนภณธนัฐภคพลกนฺตธโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรบัญชานามเวียงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39พระพงศ์พันธ์นิคมภักดิ์ธมฺมรโตวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรธนวัฒน์นิชานาญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระชาญณรงค์นิรัตติศัยกุลมานิโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรอภิสิทธิ์น้อยสิมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรธนปกรณ์บรรเทาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรอธิษฐ์บุญแก้วผลวัดลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรณัฐวุฒิบุตรจันทร์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรธนัชบุตรเทพวัดสัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47พระเฉลิมบุบุญศรีแก้วกนฺตปญฺโญวัดจินดิตวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48พระวัฒน์ชนินปราโมกข์ขนอาภาธโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรทวีชัยปากดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรสุรพัศผ่องแผ้ววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม