รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมัยกระลามจารุธมฺโมวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2สามเณรบุญฤทธิ์คำดีวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระจันทร์เจาพิรจิตรอภิญฺจโนวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระเพชราวุฒิไวยสุตราปญฺญาวุโธวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระสุทธิชาวเราปสิทฺธิโกวัดอาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6พระอิทธิพนธ์โชติขุนเพียรอิทฺธิธโรวัดพญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7พระสิทธิชาไสยวุธจิรธมฺโมวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8พระมงคลติยะพรไชยขนฺติพโลวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9พระศุภณัฐชัชวาลานนท์ปญฺญารตฺตโนวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10พระคุณเดชจิวาภัทร์ปญฺญาธโรวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11พระพงศ์พันธ์นิคมภักดิ์ธมฺมรโตวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12พระภูมิสินธรฐ์พงศ์ศิริธนาสุจิตฺโตวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13พระศักดิ์สิทธิ์อินสายจิตคุโณวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14พระวงศ์วรรธน์ภูริปัญะภิวัฒน์ภูริปญฺโญวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15พระชาญวิทย์หาจัตุรัสขนฺติโกวัดป่าสุขใจวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16พระพินิจสุกดิษฐ์ผลญาโณวัดหัวลำภูทองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระพีรพงศ์สุขนิยมฐิตวํโสวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระวัฒน์ชนินปราโมกข์ขนอาภาธโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19พระปราย์ยชญ์กมลกศิณภพสกุลภทฺทวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20พระธนภณธนัฐภคพลกนฺตธโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21พระศักดิ์สิทธิ์คัจฉพันธ์ฉนฺทธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22พระขวัญชัยพลบัติกตกิจฺโจวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23พระเทพภกิตพัฒนะอิ่มจิตธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24พระภควันคงมีนาถธมฺโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25พระสัญญาพงศ์พรชลทรัพย์ปุญฺญกาโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26พระเทวากรกิจวารีธนวุฑฺโฒวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27พระภาณุชูวงศ์สํวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28พระศุภโชติกองเกตุใหญ่โสรโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29พระศักดิ์ศิริชัยศรีสุขโขฉินฺนกาโมวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30พระวิวัฒน์การะเกตุจาครโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระสุรชัยแก่นสมธมฺมรโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32พระชาญณรงค์นิรัตติศัยกุลมานิโตวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระกิตติพลอยสัมฤทธิ์กิตฺติชาโนวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34พระศิริวิโรจน์ดีทั่วถาวโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35พระเฉลิมชัยจ้างประเสริฐสนฺติกโรวัดอโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรอัสนีมีชัยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37สามเณรอภิวัฒน์สิงห์สินวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรอภินันท์ขวัญโพนวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39สามเณรอภิเดชพรรณาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรอธิวัฒน์เรืองเปี่ยมวรกุลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41สามเณรอดิศรอาจหาญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรอมรเทพทิพย์อักษรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรอัษฎาหันจ้งสิทธิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรอภิสิทธิ์น้อยสิมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรสุรพัศผ่องแผ้ววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรสุทธิภัทรชัยยารักวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรสิทธิกรอรรควงษ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรสิทธิกรมหาวงค์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรสาธิตเกิดโภคาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรสมประสงค์แสนอุบลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม